Có cô phù thủy nọ

Hóa mình thành đám mây

Anh viết bài thơ nhỏ

Gửi mây lời hẹn hò