Có ai nghe tiếng thu

Cây lá hát như ru

Một bản nhạc xưa cũ

Về vầng trăng mơ ngủ